Общи условия

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да използвате страницата на ЕС ТИ ЛОЯЛИТИ  ЕООД (наричано по-долу само "STL"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ЕС ТИ ЛОЯЛИТИ ЕООД , с който получавате правото да използвате безплатно услугите на Сайта и клиентския портал на ЕС ТИ ЛОЯЛИТИ ЕООД за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Доставчикът запазва правото си да изменя, допълва и редактира настоящите Общи условия за ползване по всяко време, като всички промени се публикуват на следния адрес: https://stl.bg/bg/obshti-uslovia/

Съобщения за нарушаване на тези Общи условия за ползване се изпращат на адрес: info@stl.bg.

2. Информация съгласно Закона за eлектронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: ЕС ТИ ЛОЯЛИТИ ЕООД;

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. Константин Геров 6, ет. 4, ап. 20;

Адрес за кореспонденция: Пловдив 4000, ул. Войнишка слава 18;

ЕИК: 205327822;

МОЛ: Димитър Лозев.

2.Закон за защита на личните данни.

2.1 Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни- гр.София, пк.1000, ул.”И. Гешов”№15, тел.(02)9402046; факс(02)9403640; email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;

3.Политика за използване на бисквитки

Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, чрез инсталирането на които, ЕС ТИ ЛОЯЛИТИ ЕООД осигурява най-добра възможност за ползване на уеб сайта си, чрез съхраняване на информация за потребителите, възстановяване на информацията за потребителя, проследяване на действия, идентификация и други сходни дейности, например съхранение на информация за услугите, от които се интересува потребителя, с цел предоставяне на подходяща информация при посещението му на Уеб сайта.

ЕС ТИ ЛОЯЛИТИ ЕООД има право, но не и изрично задължение да използва и/или инсталира бисквитки (cookies) с цел проследяване действията му и предоставяне на релевантна информация.


I. Общи условия за използване сайта и клиентския портал

II. Общи условия за Регистрация, трансфер и управление на домейни

III. Общи условия за Уеб хостинг

IV. Условия за ползване на VPS (виртуален сървър)


I. Общи условия за използване сайта и клиентския портал

 1. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и STL. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички посочени по-долу клаузи, моля, не използвайте сайта на STL.
 2. Потребителите по смисъла на настоящите Oбщи условия са както следва:
 3. Регистрирани – Потребители, които се регистрират в Клиентския портал на STL с цел ползване на услугите на STL, клиентския портал и/или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на регистрацията и са посочени в указанията, придружаващи процеса на регистрация.
 4. Лични данни, събирани чрез тази интернет страница и обработвани от STL се ползват при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на този сайт свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да се регистрирате и/или да попълните формуляр съдържащи лични данни, за да използвате услугите на STL и/или ползване услугите на клиентския портал и/или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник, STL се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща Вашите лични данни, получена от Вас посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

  ЕС ТИ ЛОЯЛИТИ EOOД  приема и обявява на интернет страницата си Политика за защита на личните данни, която е приложима към обработването на лични данни.

 1. STL полага всички усилия да поддържа информацията на сайта си вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. STL  не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на STL  за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

  STL не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, нито на сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки.

 2. STL си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.
 3. За всички неуредени в тези Общи Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
 4. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.


II. Общи условия за Регистрация, трансфер и управление на домейни

1. За да използва предоставените Услуги, Потребителят следва да се регистрира, като предостави необходимата информация при попълване на регистрационната форма и заплати съответната абонаментна такса. 
2. Пълноценното активиране на домейна се извършва до два дни от вписването му в регистрите на имена на домейни в Интернет.
3. Доставчикът не носи отговорност в случаите, когато данните, предоставени от Потребителя, са грешни, непълни или неточни и това е довело до отказ на регистрация.
4. Доставчикът дава на Потребителя възможност за подновяване на периода, за който е регистриран избрания от Потребителя домейн, като преди изтичане на заявения от Потребителя срок на регистрация на домейна, Доставчикът му изпраща напомнящи електронни писма на посочения от него e-mail адрес.
5. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не е получил напомнящото писмо, тъй като е предоставил грешни или неточни електронни адреси или е сменил електронните си адреси и не е уведомил за това Доставчика.
6. Доставчикът не носи отговорност, ако след изтичане на срока на регистрация, името на домейна е било заявено и/или регистрирано от трето лице, цената за нова регистрация или подновяване е по-висока, домейнът не функционира или е изтрит от регистрите, поради това че Потребителят не е заплатил своевременно за продължаване срока на неговата регистрация.
7. Домейн не може да бъде трансфериран навън преди да е навършил 60 дни от датата на регистрация.
8. Домейн не може да бъде трансфериран навън след като е изтекъл или остават по-малко от две седмици преди датата на изтичане.
9. STL не предлага регистрацията на премиум домейн.
10. STL извършва регистрация на домейни с дължина на името минимум 3 (три) символа. В случай че не е изпълнено това условие, заявката ще бъде невалидна.
11. STL извършва регистрация на .bg домейни с дължина на името между 3 (три) и 63 (шестдесет и три) символа.
12. Някои домейн разширения притежават гратисен период, през който домейн името може да бъде подновено на стандартна му цена. STL не определя наличието или липсата на такъв период, както и времетраенето му.
13. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Главният регистратор наложи наказателна такса за подновяването на домейн име след неговия период на изтичане. Самата такса се определя от Главния регистратор


III. Общи условия за Уеб хостинг

1 Доставчикът се задължава срещу възнаграждение да осигури на Потребителя възможност за ползване на услугата „Споделен хостинг”със спецификации, определени в зависимост от избрания от Потребителя абонаментен план, както и да осигури свързаност и техническа изправност на предоставената Услуга

1.1 Подробно описание на абонаментните планове и техните спецификациипо отношение на Услугата се намират на следната Интернет страница: https://stl.bg/bg/web-hosting/

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

2. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на заявената и заплатена от него Услуга, предмет на настоящите Общи условия, при стриктно спазване на настоящите същите и на действащото на територията на Република България законодателство.

3. Доставчикът има право при неплащане на Услугата в срок от страна на Потребителя да преустанови достъпа му, както и този на трети лица до всички информационни материали и ресурси, разположени на сървър на Доставчика от Потребителя, както и достъпа на Потребителя до Контролния панел на Услугата.

4. Доставчикът има право при превишаване използвания ресурс на услугата според използвания план да преустанови достъпа му, както и този на трети лица до всички информационни материали и ресурси, разположени на сървър на Доставчика от Потребителя, както и достъпа на Потребителя до Контролния панел на Услугата.

5. Доставчикът изрично забранява при използване на Услугата „Споделен хостинг“ Потребителят да разполага следния тип съдържание(като файлове или връзки) върху хостваните уеб сайтове:

 • Порнографски издания;
 • Хакерски програми или архиви;
 • Сайтове със СПАМ / proxy насоченост;
 • Лишено от авторско право съдържание;
 • psyBNC, IRC и подобни приложения;
 • Онлайн игри;
 • Файлов download;
 • Секс с животни;
 • Стриимване на Аудио и Видео;
 • Background процеси (proxy server, чат сесии);
 • Всякакъв вид торенти и сайтове за игри;
 • Експлойти;
 • Всякакви действия свързани с копаене на криптовалути;
 • Материали с оскърбително съдържание;
 • Рейтинг сайтове и системи, платформи за file/image sharing;
 • Системи, обслужващи локално съдържание от външни сървъри с неоторизиран достъп;
 • Не можете да използвате предоставеното от нас пространство за бекъп или за съхранение на файлове, които не са директно свързани със сайта Ви и неговата работа.
 • Съдържание, нарушаващо законодателството на Република България и реципираните eвропейски правни норми.

5.1. Изрично се забранява при използване на Услугата „Споделен хостинг“ изпращането на непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 68к, т. 3 от Закона за защита на потребителите през Интернет (наричано още "SPAM") от сървъри, принадлежащи на Доставчика, включително спорадично или масово изпращане на такива. С оглед избягване на всякакво съмнение, за SPAM се счита и всяко отправяне на настойчиви и непоискани търговски съобщения до трети лица, без предварителното им изрично съгласие за това, чрез използване на предоставения от Доставчика пощенски сървър, включително, но не само масово изпращане на бюлетини, каталози, търговски предложения, покани за събития или мероприятия с търговски или нетърговски характер, справочни материали, рекламни и/или промоционални съобщения, както и всякакви други съобщения, несвързани с обичайната цел на използвания пощенски сървър и с обичайната за дейността на Потребителя кореспонденция, водена чрез него.

5.2. За СПАМ се счита всяко следващо поискано или непоискано търговско или друго съобщение съгласно т. 4.1. след 200 (двеста) бр. последователно изпратени такива съобщения в рамките на 1 (един) астрономически час.

5.3. При установяване на SPAM нарушител от страна на Доставчика, последният си запазва правото да му наложи санкция – премахване на Потребителя (чрез премахване на потребителския му акаунт) без предупреждение.
4.4. Забранява се използването на софтуер, чрез който биват засегнати и други потребители на сървъра. Както и такъв, които използват прекалено голям ресурс според Доставчика.

6. Доставчикът има право за срока на ползване от Потребителя на Услугата да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предлага информация относно свои или предлагани от трети лица услуги, да прави запитвания и известия по различни въпроси, да провежда анкети и други дейности, които пряко касаят Услугата.

7. При наличие на достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, би могло да съставлява престъпление или административно нарушение, Доставчикът има правото, по своя преценка, да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

8. Доставчикът не предоставя достъп до контролния панел на хостинг услугата или FTP достъп с цел по-високо качество на услугата.

9. Архивни копия/ Back-up:

9.1. Услугата "Ежедневен backup" се предоставя от страна Доставчика в израз на добра воля и в допълнение към основната Услуга. Платформата на Доставчика извършва няколко архива/backups върху собственото му оборудване през определен период от време, по собствено усмотрение.

9.2. Доставчикът съхранява архивите, направени от самия него, за свои нужди, в случай на форсмажорни обстоятелства, при възникване на технически проблеми в оборудването му, при действия или бездействия на трети лица и организации, целящи да навредят на Доставчика.

9.3. Доставчикът насърчава, а Потребителят поема задължението да съхранява отделни резервни копия на информацията, намираща се върху предоставеното му за ползване пространство на отдалечени носители и/или устройства.

9.4. Доставчикът няма да архивира следните файлови разширения: iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip. Доставчикът си запазва правото да не съхранява и други файлове по свое усмотрение, които могат да доведат до влошаване работата на устройствата, извършващи периодичен архив на данни.

9.5. Доставчикът не гарантира архивиране и съхранение на бази данни, надвишаващи размер от 1024 mb поотделно.
10. Системни ресурси
10.1 Клиентите на споделени хостинг планове не могат да изпращат повече от 200 е-мейла на час или да надвишават следните CPU, RAM и inodes ресурси: 10% CPU/RAM и 150 000 inodes. 1 inode отговаря на 1 файл или директория.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

11. Потребителят има право да ползва Услугата в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия за ползване.

12. Потребителят се задължава да заплаща в срок дължимата за ползването на Услугата абонаментна такса.

13. Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия или бездействия, които се извършват чрез използването им.

14. Потребителят e длъжен да пази архив на своята информация, съдържаща се на сървърите на Доставчика, отделно от архивите, поддържани и предоставяни от последния.

15. Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни при регистрация на своя Потребителски акаунт, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите на Доставчика.

16. Потребителят се задължава при ползване на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, да уведомява Доставчика за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използването на предоставяната Услуга, както и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.


ОТГОВОРНОСТ

17. Доставчикът носи отговорност за предоставянето на Услугата чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея. Доставчикът не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от Потребителя Интернет/Уеб приложения.

18. Доставчикът не носи отговорност за:

18.1. Начина, по който Потребителят ползва Услугата и за всички последствия от това, като например: неспособността на Потребителя да установи връзка с комуникационното оборудване, освен ако причината не е в Доставчика;

18.2. Сигурността на предаваната чрез Мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на Услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, вкл. и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи;

18.3. Съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез Мрежата информация;

18.4. За случаите на неправомерни действия на трети лица като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и др., които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитните стени" (fire walls), използвани от системата на Доставчика с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през Мрежата.

19. Доставчикът се освобождава от отговорност и от изпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и всякакви други прояви, действия и/или събития, чието предотвратяване, възникване, преустановяване, управление и осуетяване е извън контрола на Доставчика. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика също се считат за форс мажор.

20. В случай на предсрочно прекратяване на отношенията между Доставчика и Потребителя по силата на настоящите Общи условия, инициирано и извършено от страна на Потребителя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за Услугата за оставащия период на ползването й съгласно избрания от него абонаментен план. Ако Доставчикът е получил цялата дължима абонаментна такса предварително, той не дължи връщането й, тъй като същата се счита за обезщетение за предсрочното прекратяване на ползваната Услуга.

21. При едностранно прекратяване на отношенията между Доставчика и Потребителя по силата на настоящите Общи условия, извършеноот страна на Доставчика, дължащо се на виновното поведение на Потребителя, Доставчикът има право на обезщетение в размер на дължимото възнаграждение за Услугата за оставащия период на ползването й.

22. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

23. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика, както и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Доставчика Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

24. Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

СРОКОВЕ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

25. Доставчикът предоставя Услугата на Потребителя срещу възнаграждение, чиито размер се определя съобразно избрания от него абонаментен план. Информация за предлаганите от Доставчика абонаментни планове се намира на следния Интернет адрес: https://stl.bg/bg/web-hosting/
26. Потребителят се задължава да заплаща дължимата абонаментна такса за Услугата в срок.


ПРЕКРАТЯВАНЕ

27. Договорът, който Потребителят сключва с Доставчика с приемането на настоящите Общи условия, се прекратява в следните случаи:

27.1. с изтичане на срока на договора съгласно избрания от Потребителя абонаментен план;

27.2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

27.3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писменаформа;

27.4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

27.5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

28. Доставчикът има право да прекрати едностранно настоящия договор без предизвестие и без да дължи обезщетение в случай, че установи, че Услугата, предмет на настоящия договор, се ползва в нарушение на настоящите Общи условия, както и в нарушение на действащото на територията на Република България законодателство.


ПРИЛОЖИМО ПРАВО

29. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

30. При предоставяне на достъп до Услугата Доставчикът не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на Потребителя на Услугата съгласно чл 13., чл. 14, чл. 15, чл. 16 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

31. Всички спорове, породени от или свързани с тези Общи условия, се отнасят за решаване пред компетентния български съд.


ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

32. В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия, се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от Общите условия или до недействителност на Общите условия в цялост.

33. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле на сайта на Доставчика, както и във всички случаи, в които изявленията, разменени между страните, дават възможност да бъдат възпроизведени по технически начин.

34. Във всички случаи отговорността на Доставчика към Потребителя не може да надвишава стойността на заплащаното от Потребителя месечно абонаментно възнаграждение за предоставяната Услуга.

35. Доставчикът се освобождава от отговорност и от задълженията си по договора при появата на събитие, представляващо форсмажор, определен съгласно чл. 22. от тези Общи условия.

36. Настоящите Общи условия, уреждащи отношенията между Доставчика и Потребителя са строго конфиденциални за тях и те се задължават да запазят поверителността на информацията. Ако Потребителя не спази тази клауза договора се прекратява от страна на Доставчика.


IV. Условия за ползване на VPS (виртуален сървър)


1. ПОДРЪЖКА

Услугите STL се предлагат като неуправлявани.

Клиентът е отговорен за управлението на своя VPS. Персоналът на STL е на разположение за поддръжка само в случай на проблеми с мрежата, хардуер на сървъра или шаблони на ОС.


Персоналът на STL няма да предлага никакъв вид поддръжка за инсталиране, конфигуриране или отстраняване на грешки в приложенията, освен в случаите на отделна договорка между страните.


2. ПЛАЩАНИЯ

Ние генерираме задължение поне 10 дни преди плащането да бъде дължимо. Услугата се прекратява автоматично, ако не е била платена преди датата на падежа и STL няма да носи отговорност за загуба на данни, възникнала поради прекратяване.


Можем да поддържаме услугите в спряно състояние, в зависимост от наличните ресурси, за по-дълъг период и да позволим на клиента да ги поднови. Цената за подновяване ще има такса за повторно активиране в размер на 2лв. на ден от датата на падежа. Срокът за подновяване се счита от датата на падежа на фактурата.

3. ГАРАНЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ

STL не гарантира за данните съхранявани на сървърите. Клиентът е единствено отговорен за всички данни, съхранявани на сървърите на STL и за осигуряването на адекватни резервни копия извън инфраструктурата на STL . STL не предлага гаранция или компенсация за загуба на данни, включително, но не само, софтуерна, хардуерна грешка или грешка на персонала.

STL няма абсолютно никаква отговорност, както и обезщетение на трети лица, в случай че се използват услуги за нанасяне на щети на трети страни от клиента. Клиентът е единственият отговорен за подобни щети. В никакъв случай ние, нито нашите директори, служители, агенти, партньори, доставчици или доставчици на съдържание, няма да носим отговорност по договор, непозволено увреждане, небрежност или каквато и да е друга правна или ефективна теория по отношение на услугите за пропуснати ползи, загуба на данни, разходи за закупуване на заместващи стоки или услуги или специални, косвени, случайни, наказателни, компенсаторни или последващи щети от какъвто и да е вид.


4. ПОЛИТИКА НА ДОПУСТИМОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Разпоредбите на Политиката за приемливо използване са предназначени като насоки и не са предназначени да бъдат изчерпателни. Като цяло поведението, което нарушава закона, разпоредбите или приетите норми на интернет общността, независимо дали е изрично упоменато в тази политика, е забранено. Ние ще бъдем единственият и окончателен арбитър по отношение на това, което представлява нарушение на нашите политики. Нашите продукти и услуги могат да се използват само за законни цели. Забранено е предаването, разпространението, съхраняването или връзката към какъвто и да е материал в нарушение на приложимите закони или разпоредби. Това включва, без ограничение, материали, защитени с авторски права, търговска марка, търговска тайна или други права на интелектуална собственост, използвани без надлежно разрешение, и материали, които са клеветнически, представляват незаконна заплаха, нарушават законите за контрол на износа или са забранени по друг начин от българското законодателство.

 

Забранените дейности включват, без ограничение, следното:

· СПАМ - Всякакъв вид масово изпращане на имейли от нашите услуги е забранено.

· Хостинг на уеб страници, рекламирани със „спам имейли“

· Хостинг на уеб страници или предоставяне на съобщения, които поддържат СПАМ

· Незаконна порнография

· Торенти

· Изходни възли на TOR

· Извличане на криптовалута

· IP подправяне

· Уеб сайтове за продажба на продукти, които са фалшиви/реплики

· HYIP или ICO уеб сайтове

· Уеб сайтове за стрес тестване

· HitLeap или всякакъв вид изкуствено създаване на трафик

· Хостинг на вируси, червеи, троянски коне или регистратори на ключове

· Сканиране на портове

· Сканиране на уязвимост

· Brute forcing

· Flood или други методи, предназначени да причинят отказ от обслужване

· Използването на експлойти

· Измамен маркетинг

· Предлагане на финансови услуги без лицензиране на собственика

· Хостинг на защитени с авторски права материали от всякакъв вид без надлежно разрешение.

· Хостинг на фишинг уеб сайтове

· Хостинг на уеб сайтове, където се обсъждат незаконни дейности. Напр .: хакерски, carding форуми

· GRE тунели

· Open DNS Resolvers и всички приложения, уязвими към ddos ​​усилващи атаки.

· Използването на всяко приложение, предназначено да създаде смущения на STL или други клиенти на STL.


Не се предоставят нови услуги на клиенти, чиито услуги са спрени поради нарушаване на нашата Политика за приемливо използване. Всички налични средства по сметката или депозирани в бъдеще ще бъдат конфискувани.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

Клиентът се съгласява да не очаква максимална производителност на процесора на своя VPS, ако той се използва с максимална ефективност за продължителен период от време. Средното използване на процесора не трябва да надвишава 50% в периода на деня.

Предоставената връзка е 1Gbps, споделена за всички наши услуги. Гарантираната скорост е 100mbps. Честотната лента може да бъде ограничена без предизвестие, ако се установи злоупотреба.


6. АНТИСПАМ ПОЛИТИКА

Изпращането на повече от 100 имейла на ден се счита за СПАМ. RBL списък или получаване на съобщение за злоупотреба води до незабавно прекратяване на услугата.


SMTP връзките са разрешени само от първия (основен) IP на VPS и само след като е зададен валиден rDNS запис.


Хостването на оспамени уеб сайтове води до незабавно прекратяване на VPS, където се хостват.


Запазваме си правото да блокираме SMTP връзките по всяко време, ако има съмнения за спам.


7. ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Можете да поискате възстановяване на сумата в рамките на 3 дни след закупуването на VPS. Възстановяването на средства трябва да бъде поискано чрез системата за поддръжка на нашия уеб сайт.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възстановяванията ще бъдат извършени по същия метод като първоначалното плащане. Ако методът на плащане не поддържа възстановяване или той е маркиран като невъзстановим по време на процеса на плащане, напр .: paysafecard, биткойн и всяка криптовалута, възстановяванията ще бъдат извършени само като кредит по сметката.


STL не носи отговорност за допълнителни такси, които PayPal или който и да е друг обработващ плащания може да удържи.


Използването на трафик не се възстановява, ако е над 1TB и ще бъде таксувано с 6лв. на всеки терабайт.


Ако за сървъра се получат съобщения за злоупотреба, възстановяване няма да бъде извършено.


Обратни плащания и спорове с нашите платежни процесори се лишават от всяко право на възстановяване.


Всяко спиране на услугата за злоупотреба или нарушаване на настоящите условия на услугата се отказва от политиката за възстановяване на средства за всички услуги в акаунта.


Възстановяването на суми отнема до 30 дни.


Не се предлагат възстановявания за допълнителни IP адреси.

Ние правим бизнеса ви дигитален, а успеха ви – постижим.

Ако качеството е основен приоритет във вашата професионална дейност, в лицето на нашия екип ще намерите партньорите, от които винаги сте имали нужда. Оставете се в ръцете на експерти, за да получите експертна оценка и помощ в дигитализирането на вашия бизнес или проект.